منظور از احوالات در نزد عرفا یعنی چه ؟


برچسبها : ////
دسته‌بندي : سوالات
تاريخ ارسال : ۱۴ آبان, ۱۳۸۶ توسط : shad

منظور از احوالات در نزد عرفا یعنی چه ؟

مقامات و احوال در کلمات عرفا به چه معنا است؟

براى «مقام» و «احوال» تعاریف گوناگونى در کتاب‏هاى اهل عرفان مطرح شده است‏به عنوان نمونه نگا: حیاة القلوب فى کیفیة الوصول الى المحبوب …(هامش)، ج‏۲؛ قوت القلوب، ص‏۷۴؛ رساله کلمة التصوف، ص‏۲۹۲؛ احیاء علوم الدین، ج‏۴، صص‏۱۳۹ و ص‏۱۵۲؛ تذکرة الاولیاء، ص‏۴۴۰.. به طور کلى فرق «احوال» با «مقامات» در رسوخ و عدم آن است. اگر امرى در سالک وجود داشته ولى غیر ثابت باشد، به آن حال گویند و اگر راسخ و ثابت باشد «مقام» گویند.
بنابر تعریف دیگر مى‏توان گفت: منازل و مراحلى را که عارف وصوفى براى رسیدن به مقصود در طریقت – از خلوت و ذکر قلبى و توجه به باطن و مداومت فکر به منظور حصول انصراف از محسوسات و چله‏نشینى و ورود در حلقه ذکر و نیاز و امثال آن از عبادات و مجاهدات و ریاضت‏ها – طى مى‏کند، «مقام» نامند. امّا «احوال» ثمره عمل است و از فضل خداوند متعال و لطف وى به دل بنده بى تعلق و مجاهدت و کوشش او ناشى مى‏شود. «احوال» موهبتى است الهى که بر اثر کسب مقامات به سالک عنایت و تفضّل مى‏شود.کشف المحجوب، صص‏۲۲۴ – ۲۲۶؛ عوارف المعارف (هامش)، ج‏۴؛ احیاء علوم الدین، صص ۲۸۱ و ۴۴۹. البته آنچه در نزد عارف مهم‏تر است، مقام مى‏باشد، نه حال؛ چنان که مولوى نیز در ابیات زیر به آن اشاره کرده است:
حال چون جلوه ست زآن زیبا عروس‏وین مقام آن خلوت آمد با عروس‏
جلوه بیند شاه و غیر شاه نیزوقت خلوت نیست جز شاه عزیز
جلوه کردن خاص و عامان را عروس‏خلوت اندر شاه باشد با عروس‏
هست بسیار اهل حال از صوفیان‏نادر است اهل مقام اندر میان‏
مثنوى معنوى، دفتر۱، ابیات ۱۴۳۵ – ۱۴۳۸.

«احوال», شاه, حال, جلوه, مقام, اهل, خلوت, «مقام», مى‏شود, ذکر, عروس‏, اندر, عارف, ابیات, ثابت, احیاء, هامش, براى, علوم, الدین،, مقامات, غیر, سالک, گویند, & ۸۲۱۱, احیاء علوم, علوم الدین،, به آن, با عروس‏, هامش ،, عنایت و, و تفضّل, تفضّل مى‏شود, کشف المحجوب،, مى‏شود کشف, سالک عنایت, که بر, کسب مقامات, اثر کسب, مقامات به, المحجوب، صص‏۲۲۴, بر اثر, به سالک, ۸۲۱۱ ۲۲۶؛, البته آنچه, ۴۴۹ البته, و ۴۴۹, آنچه در, در نزد, عارف مهم‏تر, نزد عارف, ۲۸۱ و, صص ۲۸۱, عوارف المعارف, ۲۲۶؛ عوارف, الهى که, المعارف هامش, ، ج‏۴؛, الدین، صص, ج‏۴؛ احیاء, صص‏۲۲۴ &, مهم‏تر است،, و از, است و, عمل است, از فضل, فضل خداوند, متعال و, خداوند متعال, ثمره عمل, «احوال» ثمره, طى مى‏کند،, ۸۲۱۱ طى, ریاضت‏ها &, مى‏کند، «مقام», «مقام» نامند, امّا «احوال», نامند امّا, و لطف, لطف وى, ناشى مى‏شود, او ناشى, کوشش او, مى‏شود «احوال», «احوال» موهبتى, و ریاضت‏ها, موهبتى است, و کوشش, مجاهدت و, دل بنده, به دل, وى به, بنده بى, بى تعلق, و مجاهدت, تعلق و, است الهى, مى‏باشد، نه, اندر شاه, عروس‏خلوت اندر, را عروس‏خلوت, شاه باشد, باشد با, هست بسیار, عروس‏ هست, عامان را, و عامان, شاه عزیز, جز شاه, نیست جز, عزیز جلوه, جلوه کردن, خاص و, کردن خاص, بسیار اهل, اهل حال, دفتر۱، ابیات, معنوى، دفتر۱،, مثنوى معنوى،, ابیات ۱۴۳۵, ۱۴۳۵ &, ۱۴۳۸ , ۸۲۱۱ ۱۴۳۸, میان‏ مثنوى, اندر میان‏, از صوفیان‏نادر, حال از, صوفیان‏نادر است, است اهل, مقام اندر, اهل مقام, خلوت نیست, نیزوقت خلوت, آن اشاره, زیر به, ابیات زیر, اشاره کرده, کرده است, حال چون, است حال, در ابیات, نیز در, نه حال؛, مجاهدات و, مقام مى‏باشد،, حال؛ چنان, چنان که, مولوى نیز, که مولوى, چون جلوه, جلوه ست, بیند شاه, جلوه بیند, عروس‏ جلوه, شاه و, و غیر, شاه نیزوقت, غیر شاه, آمد با, خلوت آمد, زآن زیبا, ست زآن, زیبا عروس‏وین, عروس‏وین مقام, آن خلوت, مقام آن, است، مقام, از عبادات, صص‏۱۳۹ و, ج‏۴، صص‏۱۳۹, الدین، ج‏۴،, و ص‏۱۵۲؛, ص‏۱۵۲؛ تذکرة, الاولیاء، ص‏۴۴۰, تذکرة الاولیاء،, ص‏۲۹۲؛ احیاء, التصوف، ص‏۲۹۲؛, قوت القلوب،, ج‏۲؛ قوت, ، ج‏۲؛, القلوب، ص‏۷۴؛, ص‏۷۴؛ رساله, کلمة التصوف،, رساله کلمة, ص‏۴۴۰ به, به طور, آن است, عدم آن, و عدم, است اگر, اگر امرى, در سالک, امرى در, رسوخ و, در رسوخ, کلى فرق, طور کلى, فرق «احوال», «احوال» با, «مقامات» در, با «مقامات», ۸۲۳۰ هامش, & ۸۲۳۰, «مقام» و, براى «مقام», است؟ براى, و «احوال», «احوال» تعاریف, گوناگونى در, تعاریف گوناگونى, معنا است؟, چه معنا, احوال در, و احوال, در کلمات, کلمات عرفا, به چه, عرفا به, در کتاب‏هاى, کتاب‏هاى اهل, فى کیفیة, القلوب فى, حیاة القلوب, کیفیة الوصول, الوصول الى, المحبوب &, الى المحبوب, نگا حیاة, نمونه نگا, عرفان مطرح, اهل عرفان, مطرح شده, شده است‏به, عنوان نمونه, است‏به عنوان, سالک وجود, وجود داشته, مداومت فکر, و مداومت, باطن و, فکر به, به منظور, حصول انصراف, منظور حصول, به باطن, توجه به, خلوت و, از خلوت, ۸۲۱۱ از, و ذکر, ذکر قلبى, و توجه, قلبى و, انصراف از, از محسوسات, و امثال, نیاز و, و نیاز, امثال آن, آن از, عبادات و, مقامات و, ذکر و, حلقه ذکر, و چله‏نشینى, محسوسات و, چله‏نشینى و, و ورود, در حلقه, ورود در, طریقت &, در طریقت, راسخ و, اگر راسخ, و اگر, و ثابت, ثابت باشد, «مقام» گویند, باشد «مقام», گویند و, حال گویند, ولى غیر, داشته ولى, غیر ثابت, ثابت باشد،, آن حال, باشد، به, گویند بنابر, بنابر تعریف, وصوفى براى, عارف وصوفى, که عارف, براى رسیدن, رسیدن به, مقصود در, به مقصود, را که, مراحلى را, دیگر مى‏توان, تعریف دیگر, مى‏توان گفت, گفت منازل, و مراحلى, منازل و, و مجاهدات, احیاء علوم الدین،, مى‏شود کشف المحجوب،, تفضّل مى‏شود کشف, و تفضّل مى‏شود, کشف المحجوب، صص‏۲۲۴, المحجوب، صص‏۲۲۴ &, ۸۲۱۱ ۲۲۶؛ عوارف, & ۸۲۱۱ ۲۲۶؛, صص‏۲۲۴ & ۸۲۱۱, عنایت و تفضّل, اثر کسب مقامات, بر اثر کسب, که بر اثر, کسب مقامات به, مقامات به سالک, سالک عنایت و, به سالک عنایت, ۲۲۶؛ عوارف المعارف, عوارف المعارف هامش, آنچه در نزد, البته آنچه در, ۴۴۹ البته آنچه, در نزد عارف, نزد عارف مهم‏تر, مهم‏تر است، مقام, عارف مهم‏تر است،, و ۴۴۹ البته, ۲۸۱ و ۴۴۹, ، ج‏۴؛ احیاء, هامش ، ج‏۴؛, المعارف هامش ،, ج‏۴؛ احیاء علوم, علوم الدین، صص, صص ۲۸۱ و, الدین، صص ۲۸۱, الهى که بر, است الهى که, است و از, عمل است و, ثمره عمل است, و از فضل, از فضل خداوند, خداوند متعال و, فضل خداوند متعال, «احوال» ثمره عمل, امّا «احوال» ثمره, ۸۲۱۱ طى مى‏کند،, & ۸۲۱۱ طى, ریاضت‏ها & ۸۲۱۱, طى مى‏کند، «مقام», مى‏کند، «مقام» نامند, نامند امّا «احوال», «مقام» نامند امّا, متعال و لطف, و لطف وى, او ناشى مى‏شود, کوشش او ناشى, و کوشش او, ناشى مى‏شود «احوال», مى‏شود «احوال» موهبتى, موهبتى است الهى, «احوال» موهبتى است, مجاهدت و کوشش, و مجاهدت و, به دل بنده, وى به دل, لطف وى به, دل بنده بى, بنده بى تعلق, تعلق و مجاهدت, بى تعلق و, است، مقام مى‏باشد،, مقام مى‏باشد، نه, عروس‏خلوت اندر شاه, را عروس‏خلوت اندر, عامان را عروس‏خلوت, اندر شاه باشد, شاه باشد با, با عروس‏ هست, باشد با عروس‏, و عامان را, خاص و عامان, جز شاه عزیز, نیست جز شاه, خلوت نیست جز, شاه عزیز جلوه, عزیز جلوه کردن, کردن خاص و, جلوه کردن خاص, عروس‏ هست بسیار, هست بسیار اهل, معنوى، دفتر۱، ابیات, مثنوى معنوى، دفتر۱،, میان‏ مثنوى معنوى،, دفتر۱، ابیات ۱۴۳۵, ابیات ۱۴۳۵ &, & ۸۲۱۱ ۱۴۳۸, ۱۴۳۵ & ۸۲۱۱, اندر میان‏ مثنوى, مقام اندر میان‏, حال از صوفیان‏نادر, اهل حال از, بسیار اهل حال, از صوفیان‏نادر است, صوفیان‏نادر است اهل, اهل مقام اندر, است اهل مقام, نیزوقت خلوت نیست, شاه نیزوقت خلوت, آن اشاره کرده, به آن اشاره, زیر به آن, اشاره کرده است, کرده است حال, حال چون جلوه, است حال چون, ابیات زیر به, در ابیات زیر, حال؛ چنان که, نه حال؛ چنان, مى‏باشد، نه حال؛, چنان که مولوى, که مولوى نیز, نیز در ابیات, مولوى نیز در, چون جلوه ست, جلوه ست زآن, جلوه بیند شاه, عروس‏ جلوه بیند, با عروس‏ جلوه, بیند شاه و, شاه و غیر, غیر شاه نیزوقت, و غیر شاه, آمد با عروس‏, خلوت آمد با, زآن زیبا عروس‏وین, ست زآن زیبا, زیبا عروس‏وین مقام, عروس‏وین مقام آن, آن خلوت آمد, مقام آن خلوت, و ریاضت‏ها &, و مجاهدات و, صص‏۱۳۹ و ص‏۱۵۲؛, ج‏۴، صص‏۱۳۹ و, الدین، ج‏۴، صص‏۱۳۹, و ص‏۱۵۲؛ تذکرة, ص‏۱۵۲؛ تذکرة الاولیاء،, الاولیاء، ص‏۴۴۰ به, تذکرة الاولیاء، ص‏۴۴۰, علوم الدین، ج‏۴،, ص‏۲۹۲؛ احیاء علوم, القلوب، ص‏۷۴؛ رساله, قوت القلوب، ص‏۷۴؛, ج‏۲؛ قوت القلوب،, ص‏۷۴؛ رساله کلمة, رساله کلمة التصوف،, التصوف، ص‏۲۹۲؛ احیاء, کلمة التصوف، ص‏۲۹۲؛, ص‏۴۴۰ به طور, به طور کلى, است اگر امرى, آن است اگر, عدم آن است, اگر امرى در, امرى در سالک, سالک وجود داشته, در سالک وجود, و عدم آن, رسوخ و عدم, فرق «احوال» با, کلى فرق «احوال», طور کلى فرق, «احوال» با «مقامات», با «مقامات» در, در رسوخ و, «مقامات» در رسوخ, ، ج‏۲؛ قوت, هامش ، ج‏۲؛, و «احوال» تعاریف, «مقام» و «احوال», براى «مقام» و, «احوال» تعاریف گوناگونى, تعاریف گوناگونى در, در کتاب‏هاى اهل, گوناگونى در کتاب‏هاى, است؟ براى «مقام», معنا است؟ براى, در کلمات عرفا, احوال در کلمات, و احوال در, کلمات عرفا به, عرفا به چه, چه معنا است؟, به چه معنا, کتاب‏هاى اهل عرفان, اهل عرفان مطرح, الوصول الى المحبوب, کیفیة الوصول الى, فى کیفیة الوصول, الى المحبوب &, المحبوب & ۸۲۳۰, ۸۲۳۰ هامش ،, & ۸۲۳۰ هامش, القلوب فى کیفیة, حیاة القلوب فى, شده است‏به عنوان, مطرح شده است‏به, عرفان مطرح شده, است‏به عنوان نمونه, عنوان نمونه نگا, نگا حیاة القلوب, نمونه نگا حیاة, وجود داشته ولى, داشته ولى غیر, مداومت فکر به, و مداومت فکر, باطن و مداومت, فکر به منظور, به منظور حصول, حصول انصراف از, منظور حصول انصراف, به باطن و, توجه به باطن, خلوت و ذکر, از خلوت و, ۸۲۱۱ از خلوت, و ذکر قلبى, ذکر قلبى و, و توجه به, قلبى و توجه, انصراف از محسوسات, از محسوسات و, امثال آن از, و امثال آن, نیاز و امثال, آن از عبادات, از عبادات و, مقامات و احوال, عبادات و مجاهدات, و نیاز و, ذکر و نیاز, چله‏نشینى و ورود, و چله‏نشینى و, محسوسات و چله‏نشینى, و ورود در, ورود در حلقه, حلقه ذکر و, در حلقه ذکر, & ۸۲۱۱ از, طریقت & ۸۲۱۱, و ثابت باشد, راسخ و ثابت, اگر راسخ و, ثابت باشد «مقام», باشد «مقام» گویند, گویند بنابر تعریف, «مقام» گویند بنابر, و اگر راسخ, گویند و اگر, ثابت باشد، به, غیر ثابت باشد،, ولى غیر ثابت, باشد، به آن, به آن حال, حال گویند و, آن حال گویند, بنابر تعریف دیگر, تعریف دیگر مى‏توان, براى رسیدن به, وصوفى براى رسیدن, عارف وصوفى براى, رسیدن به مقصود, به مقصود در, در طریقت &, مقصود در طریقت, که عارف وصوفى, را که عارف, مى‏توان گفت منازل, دیگر مى‏توان گفت, گفت منازل و, منازل و مراحلى, مراحلى را که, و مراحلى را, مجاهدات و ریاضت‏ها
0
-1
  

نمايه ها: > > >
۱ صادق می‌گه: ۱۳ تیر, ۱۳۹۳ در ۷:۳۲ ب.ظ

با سلام لطفا در قسمت محاسبه سن تکلیف این مطلب را هم عنوان کنید که برای پسران دو نشانه دیگر هم موجود است و از این سه هر کدام زودتر حاصل شد بلوغ هم حاصل شده است واین محاسبه دلیل تام و تمام نیست.