….تاسرچشمه احکام (روزه) قسمت دوم


برچسبها : /////
دسته‌بندي : سوالات
تاريخ ارسال : ۲۴ شهریور, ۱۳۸۷ توسط : مرحوم شعنی

….تاسرچشمه احکام (روزه) قسمت دوم

 

پرسش:آیامسواک زدن وحمام کردن برای روزه دار جائز است

پاسخ:مسواک یا خلال کردن دندان ها، نیز رفتن به حمام برای شستشو، روزه را باطل نمی کند. روزه داری که مسواک می زند باید مواظب باشد آب یا مواد دیگر به حلق نرسد.

پرسش:آیا روزه دار می‏تواند به عروسی برود یا در اتاق خود به موسیقی گوش دهد؟

پاسخ:رفتن به عروسی برای انسان روزه دار اشکالی ندارد. اگر در مراسم عروسی گناهی صورت بگیرد یا در اتاق خود به موسیقی حرام گوش کند، روزه‏اش باطل نمی‏شود، بلکه گناهی که کرده مؤاخذه و عذاب خودش را خواهد داشت و روزه‏ای که گرفته، ثواب خود را دارد.

پرسش:با داشتن روزه قضا، می‏توان روزه مستحبی انجام داد؟

پاسخ:خیر، نمی‏تواند.(جامع المسائل ۱، ۱۵۸)

پرسش:ریختن دارو در چشم در حال روزه چه حکمی دارد

پاسخ:ریختن دوا به چشم در حال روزه اشکال ندارد.

پرسش:اگر روزه در ماه مبارک رمضان بوسیله استمناء باطل شود چه حکمی دارد؟

پاسخ:در صورتی که علم به بطلان روزه با استمنا داشته و یا احتمال بطلان می‏داده است، علاوه بر قضا کفاره جمع واجب می‏شود. (یعنی ۶۰ روز روزه و اطعام ۶۰ فقیر).

پرسش:اگر مردی در ماه رمضان در خواب جنب شود تکلیف چیست؟

پاسخ:اگر در خواب محتلم شده یعنی منی از او خارج شده باید غسل جنابت انجام بدهد و روزه صحیح است.

پرسش:شستن سر در زیر شیر آب در حال روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ:آنچه برای روزه‏دار مضر است و روزه را باطل می‏کند، فرو بردن سر زیر آب است به طوری که یک مرتبه آب، همه سر را فراگیرد؛ اما شستن سر زیر شیر اشکالی ندارد.

پرسش:آیامسواک زدن وحمام کردن برای روزه دار جائز است؟

پاسخ:مسواک یا خلال کردن دندان ها، نیز رفتن به حمام برای شستشو، روزه را باطل نمی کند. روزه داری که مسواک می زند باید مواظب باشد آب یا مواد دیگر به حلق نرسد.

روزه, پاسخ, پرسش, برای, باطل, دار, مسواک, کردن, حکمی, عروسی, حال, باید, زیر, ندارد, انجام, ریختن, اشکالی, گناهی, گوش, دارد؟, خواب, شستن, شیر, یعنی, بطلان, رمضان, موسیقی, چشم, مواد, ها،, نیز, حمام, دندان, خلال, آیامسواک, وحمام, جائز, شستشو،, نمی, دیگر, حلق, نرسد, مواظب, زند, کند, داری, اتاق, روزه دار, رفتن به, روزه را, حال روزه, چه حکمی, را باطل, در حال, در اتاق, یا در, اتاق خود, خود به, اشکالی ندارد, به موسیقی, به عروسی, حلق نرسد, یا مواد, آب یا, مواد دیگر, دیگر به, به حلق, اگر در, چشم در, در خواب, دارد؟ پاسخ, و روزه, شستن سر, سر زیر, زیر شیر, حکمی دارد؟, در ماه, روزه چه, آیامسواک زدن, برای روزه, ندارد پرسش, پرسش اگر, باشد آب, پرسش آیامسواک, کردن دندان, شستشو، روزه, برای شستشو،, مواظب باشد, وحمام کردن, باطل نمی, زدن وحمام, دار جائز, ها، نیز, پاسخ مسواک, مسواک یا, حمام برای, به حمام, نیز رفتن, کردن برای, نمی کند, دندان ها،, روزه داری, باید مواظب, که مسواک, زند باید, کند روزه, می زند, یا خلال, داری که, مسواک می, خلال کردن, فقیر پرسش, اطعام ۶۰, اگر مردی, و اطعام, روزه و, ۶۰ فقیر, رمضان در, چیست؟ پاسخ, پاسخ اگر, خواب محتلم, محتلم شده, تکلیف چیست؟, شود تکلیف, ماه رمضان, خواب جنب, جنب شود, مردی در, ۶۰ روز, است، علاوه, داشته و, استمنا داشته, علاوه بر, می‏داده است،, بطلان می‏داده, و یا, یا احتمال, احتمال بطلان, با استمنا, بر قضا, جمع واجب, واجب می‏شود, می‏شود یعنی, یعنی ۶۰, کفاره جمع, قضا کفاره, شده یعنی, روزه با, بطلان روزه, روز روزه, جنابت انجام, است به, آب است, به طوری, طوری که, که یک, زیر آب, بردن سر, است و, باطل می‏کند،, می‏کند، فرو, فرو بردن, یک مرتبه, مرتبه آب،, شیر اشکالی, جائز است؟, است؟ پاسخ, نرسد , اما شستن, فراگیرد؛ اما, آب، همه, همه سر, سر را, را فراگیرد؛, مضر است, روزه‏دار مضر, به بطلان, غسل جنابت, انجام بدهد, بدهد و, روزه صحیح, باید غسل, شده باید, منی از, از او, او خارج, خارج شده, صحیح است, است پرسش, آب در, پاسخ آنچه, آنچه برای, برای روزه‏دار, شیر آب, جائز است, پرسش شستن, است پاسخ, سر در, در زیر, یعنی منی, مبارک رمضان, بلکه گناهی, گناهی که, که کرده, کرده مؤاخذه, نمی‏شود، بلکه, باطل نمی‏شود،, حرام گوش, گوش کند،, کند، روزه‏اش, روزه‏اش باطل, مؤاخذه و, و عذاب, و روزه‏ای, روزه‏ای که, که گرفته،, گرفته، ثواب, داشت و, خواهد داشت, عذاب خودش, خودش را, را خواهد, موسیقی حرام, بگیرد یا, برود یا, موسیقی گوش, گوش دهد؟, دهد؟ پاسخ, عروسی برود, می‏تواند به, نرسد پرسش, پرسش آیا, آیا روزه, دار می‏تواند, پاسخ رفتن, عروسی برای, مراسم عروسی, عروسی گناهی, گناهی صورت, صورت بگیرد, در مراسم, ندارد اگر, برای انسان, انسان روزه, دار اشکالی, ثواب خود, خود را, به چشم, روزه اشکال, اشکال ندارد, اگر روزه, دوا به, ریختن دوا, پرسش, حکمی دارد, دارد پاسخ, پاسخ ریختن, روزه در, ماه مبارک, پاسخ در, در صورتی, صورتی که, که علم, شود چه, باطل شود, رمضان بوسیله, بوسیله استمناء, استمناء باطل, در چشم, دارو در, قضا، می‏توان, می‏توان روزه, روزه مستحبی, مستحبی انجام, روزه قضا،, داشتن روزه, را دارد, دارد پرسش, پرسش با, با داشتن, انجام داد؟, داد؟ پاسخ, ۱، ۱۵۸, ۱۵۸ پرسش, پرسش ریختن, ریختن دارو, المسائل ۱،, جامع المسائل, پاسخ خیر،, خیر، نمی‏تواند, نمی‏تواند جامع, علم به, در حال روزه, روزه را باطل, می زند باید, زند باید مواظب, باید مواظب باشد, مسواک می زند, باشد آب یا, داری که مسواک, نمی کند روزه, کند روزه داری, روزه داری که, آب یا مواد, که مسواک می, مواد دیگر به, خود به موسیقی, اتاق خود به, روزه چه حکمی, حال روزه چه, چشم در حال, در اتاق خود, یا در اتاق, باطل نمی کند, دیگر به حلق, به حلق نرسد, چه حکمی دارد؟, یا مواد دیگر, مواظب باشد آب, آیامسواک زدن وحمام, پاسخ مسواک یا, مسواک یا خلال, یا خلال کردن, زدن وحمام کردن, وحمام کردن برای, کردن برای روزه, برای روزه دار, روزه دار جائز, را باطل نمی, خلال کردن دندان, حکمی دارد؟ پاسخ, کردن دندان ها،, برای شستشو، روزه, به حمام برای, حمام برای شستشو،, شستشو، روزه را, رفتن به حمام, پرسش آیامسواک زدن, دندان ها، نیز, ها، نیز رفتن, نیز رفتن به, در ماه رمضان, ماه رمضان در, مردی در ماه, ۶۰ فقیر پرسش, و اطعام ۶۰, رمضان در خواب, اطعام ۶۰ فقیر, فقیر پرسش اگر, پرسش اگر مردی, اگر مردی در, چیست؟ پاسخ اگر, خواب محتلم شده, در خواب محتلم, محتلم شده یعنی, شده یعنی منی, روزه و اطعام, یعنی منی از, اگر در خواب, پاسخ اگر در, جنب شود تکلیف, خواب جنب شود, منی از او, شود تکلیف چیست؟, تکلیف چیست؟ پاسخ, در خواب جنب, داشته و یا, از او خارج, استمنا داشته و, و یا احتمال, یا احتمال بطلان, احتمال بطلان می‏داده, با استمنا داشته, روزه با استمنا, که علم به, علم به بطلان, به بطلان روزه, بطلان روزه با, بطلان می‏داده است،, می‏داده است، علاوه, واجب می‏شود یعنی, می‏شود یعنی ۶۰, یعنی ۶۰ روز, ۶۰ روز روزه, جمع واجب می‏شود, کفاره جمع واجب, است، علاوه بر, علاوه بر قضا, بر قضا کفاره, قضا کفاره جمع, روز روزه و, برای روزه‏دار مضر, طوری که یک, به طوری که, که یک مرتبه, یک مرتبه آب،, آب، همه سر, مرتبه آب، همه, است به طوری, آب است به, فرو بردن سر, می‏کند، فرو بردن, بردن سر زیر, سر زیر آب, زیر آب است, همه سر را, سر را فراگیرد؛, ندارد پرسش آیامسواک, اشکالی ندارد پرسش, دار جائز است؟, جائز است؟ پاسخ, است؟ پاسخ مسواک, شیر اشکالی ندارد, زیر شیر اشکالی, فراگیرد؛ اما شستن, را فراگیرد؛ اما, اما شستن سر, شستن سر زیر, سر زیر شیر, باطل می‏کند، فرو, را باطل می‏کند،, روزه صحیح است, و روزه صحیح, صحیح است پرسش, است پرسش شستن, پرسش شستن سر, بدهد و روزه, انجام بدهد و, شده باید غسل, خارج شده باید, باید غسل جنابت, غسل جنابت انجام, جنابت انجام بدهد, شستن سر در, سر در زیر, روزه‏دار مضر است, صورتی که علم, مضر است و, است و روزه, و روزه را, آنچه برای روزه‏دار, پاسخ آنچه برای, زیر شیر آب, در زیر شیر, شیر آب در, آب در حال, دارد؟ پاسخ آنچه, او خارج شده, حکمی دارد پاسخ, موسیقی حرام گوش, به موسیقی حرام, حرام گوش کند،, گوش کند، روزه‏اش, کند، روزه‏اش باطل, بگیرد یا در, صورت بگیرد یا, در مراسم عروسی, اگر در مراسم, مراسم عروسی گناهی, عروسی گناهی صورت, گناهی صورت بگیرد, روزه‏اش باطل نمی‏شود،, باطل نمی‏شود، بلکه, عذاب خودش را, و عذاب خودش, خودش را خواهد, را خواهد داشت, خواهد داشت و, مؤاخذه و عذاب, کرده مؤاخذه و, نمی‏شود، بلکه گناهی, بلکه گناهی که, گناهی که کرده, که کرده مؤاخذه, ندارد اگر در, اشکالی ندارد اگر, دار می‏تواند به, روزه دار می‏تواند, می‏تواند به عروسی, به عروسی برود, عروسی برود یا, آیا روزه دار, پرسش آیا روزه, جائز است پاسخ, دار جائز است, است پاسخ مسواک, حلق نرسد پرسش, نرسد پرسش آیا, برود یا در, به موسیقی گوش, برای انسان روزه, عروسی برای انسان, انسان روزه دار, روزه دار اشکالی, دار اشکالی ندارد, به عروسی برای, رفتن به عروسی, موسیقی گوش دهد؟, گوش دهد؟ پاسخ, دهد؟ پاسخ رفتن, پاسخ رفتن به, داشت و روزه‏ای, و روزه‏ای که, حال روزه اشکال, به چشم در, روزه اشکال ندارد, اشکال ندارد پرسش, ندارد پرسش اگر, دوا به چشم, ریختن دوا به, چه حکمی دارد, در چشم در, پرسش آیامسواک, دارد پاسخ ریختن, پاسخ ریختن دوا, پرسش اگر روزه, اگر روزه در, باطل شود چه, استمناء باطل شود, شود چه حکمی, دارد؟ پاسخ در, پاسخ در صورتی, بوسیله استمناء باطل, رمضان بوسیله استمناء, روزه در ماه, در ماه مبارک, ماه مبارک رمضان, مبارک رمضان بوسیله, دارو در چشم, ریختن دارو در, با داشتن روزه, پرسش با داشتن, داشتن روزه قضا،, روزه قضا، می‏توان, قضا، می‏توان روزه, دارد پرسش با, را دارد پرسش, که گرفته، ثواب, روزه‏ای که گرفته،, گرفته، ثواب خود, ثواب خود را, خود را دارد, می‏توان روزه مستحبی, روزه مستحبی انجام, المسائل ۱، ۱۵۸, جامع المسائل ۱،, ۱، ۱۵۸ پرسش, ۱۵۸ پرسش ریختن, پرسش ریختن دارو, نمی‏تواند جامع المسائل, خیر، نمی‏تواند جامع, مستحبی انجام داد؟, انجام داد؟ پاسخ, داد؟ پاسخ خیر،, پاسخ خیر، نمی‏تواند, در صورتی که
0
0
  

نمايه ها: > > > >
۱ ت.ب می‌گه: ۳۰ شهریور, ۱۳۸۷ در ۴:۱۲ ق.ظ

من امروزاین سایت رو دیدم و سوالی داشتم:اگر شخصی بیش از۱۰ روز در رمضان سفر کند و روزه بر او واجب باشئ اما مساله را بخواند اما حواسش نباشد که شامل او میشود و روزه نگیرد باید چکار کند/؟. با تشکر

۲ مهرداد می‌گه: ۳۱ شهریور, ۱۳۸۷ در ۷:۴۰ ق.ظ

اگر کسی نداند که چه مقدار روزه قضا دارد ویا قضا و کفاره روزه او بحدی باشد باید مثلا برای شش ماه باید تااخر عمرروزه وکفاره روزه بگیرد تکلیف چیست؟

۳ @@@ می‌گه: ۱ مهر, ۱۳۸۷ در ۹:۱۸ ق.ظ

یک دختر در حال عادت ماهانه میتواند روزه بگیرد؟