فیلم توضیح آیت الله بهجت درباره قمه زنی و نظر ایشان

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از دفتر حضرت آیت‌الله بهجت، این مرجع تقلید در پاسخ به استفتائی، مطالب منسوب به وی درباره تقدس خون قمه زنان و جواز این بدعت را رد کرد.
متن کامل این استفتا و پاسخ آیت الله بهجت بدین شرح است:آیت الله العظمی بهجت
«محضر مبارک مرجع بزرگوار، حضرت آیت‌الله العظمی بهجت(دام ظله العالی)
سلام علیکم؛
به استحضار مبارک می‌رساند، مدتی است یک لوح فشرده (سی دی) با عنوان «حقیقت مظلوم» در ارتباط با فتوای مرحوم اصفهانی به وجوب قمه‌زنی، تکثیر و توزیع گردیده و در آن با نقل قول و انتساب مطلبی به جنابعالی در راستای تقدس خون قمه‌زنان و وصیت حضرت‌عالی برای همراهی در کفن و قبر خود بهره‌برداری نموده و در این مطلب استناد به حضرت‌عالی نموده‌اند، مستدعی است در جهت تنویر افکار مقلدین حضرت‌عالی نسبت به صحت و سقم مطلب مزبور اعلام نظر نمایید.

باتشکر، جمعی از مقلدین حضرت‌عالی، تهران، مسجد امام موسی‌بن جعفر(علیه السلام )

پـاســــخ

باسمه تعالی

آن چه بنده نقل کرده‌ام، مخالفت مرحوم استاد آقا سید ابوالحسن اصفهانی (رحمت الله علیه) با عملیت قمه و آن که تا آخر هم مخالف ماندند و هیچ اجازه ندادند.
اما بنده چنین لباس خون آلودی ندارم و چنان وصیتی هم نکرده‌ام
»

آسمانیان فیلم صحبت های حضرت آیت الله بهجت پیرامون قمه زنیفیلم توضیحات حضرت آیت الله بهجت پس از درس خارج ایشان

این, حضرت‌عالی, خون, الله, بهجت, حضرت, نقل, اصفهانی, مطلب, بنده, مقلدین, مرحوم, قمه, آیت‌الله, مرجع, پاسخ, تقدس, مبارک, و در, حضرت آیت‌الله, تقدس خون, الله بهجت, جمعی از, نمایید باتشکر،, باتشکر، جمعی, نظر نمایید, اعلام نظر, و سقم, صحت و, سقم مطلب, مطلب مزبور, مزبور اعلام, از مقلدین, حضرت‌عالی، تهران،, پـاســــخ باسمه, ع پـاســــخ, باسمه تعالی, تعالی آن, آن چه, جعفر ع, موسی‌بن جعفر, به صحت, تهران، مسجد, مسجد امام, امام موسی‌بن, مقلدین حضرت‌عالی،, حضرت‌عالی نسبت, نموده و, بهره‌برداری نموده, در این, این مطلب, مطلب استناد, خود بهره‌برداری, قبر خود, همراهی در, در کفن, کفن و, و قبر, استناد به, به حضرت‌عالی, تنویر افکار, افکار مقلدین, مقلدین حضرت‌عالی, چه بنده, جهت تنویر, در جهت, حضرت‌عالی نموده‌اند،, نموده‌اند، مستدعی, مستدعی است, است در, نسبت به, کرده‌ام، مخالفت, آلودی ندارم, خون آلودی, ندارم و, و چنان, چنان وصیتی, لباس خون, چنین لباس, اجازه ندادند, ندادند اما, اما بنده, بنده چنین, وصیتی هم, هم نکرده‌ام», از درس, پس از, درس خارج, خارج ایشان, ایشان , بهجت پس, آیت الله, نکرده‌ام» فیلم, فیلم توضیحات, توضیحات حضرت, حضرت آیت, هیچ اجازه, و هیچ, ابوالحسن اصفهانی, سید ابوالحسن, اصفهانی رحمت, رحمت الله, الله علیه, آقا سید, استاد آقا, نقل کرده‌ام،, برای همراهی, مخالفت مرحوم, مرحوم استاد, علیه با, با عملیت, آخر هم, هم مخالف, مخالف ماندند, ماندند و, تا آخر, که تا, عملیت قمه, قمه و, و آن, آن که, بنده نقل, و وصیت, متن کامل, کرد متن, کامل این, این استفتا, استفتا و, رد کرد, را رد, و جواز, جواز این, این بدعت, بدعت را, و پاسخ, پاسخ آیت, مرجع بزرگوار،, مبارک مرجع, بزرگوار، حضرت, آیت‌الله العظمی, العظمی بهجت, «محضر مبارک, است «محضر, آیت الله, بهجت بدین, بدین شرح, شرح است, زنان و, قمه زنان, دفتر حضرت, از دفتر, آیت‌الله بهجت،, بهجت، این, این مرجع, نقل از, به نقل, گزارش خبرگزاری, خبرگزاری فارس, فارس و, و به, مرجع تقلید, تقلید در, به وی, وی درباره, درباره تقدس, خون قمه, منسوب به, مطالب منسوب, در پاسخ, پاسخ به, به استفتائی،, استفتائی، مطالب, بهجت دام, دام ظله, در آن, گردیده و, آن با, با نقل, نقل قول, توزیع گردیده, و توزیع, به وجوب, وجوب قمه‌زنی،, قمه‌زنی، تکثیر, تکثیر و, قول و, و انتساب, خون قمه‌زنان, قمه‌زنان و, به گزارش, وصیت حضرت‌عالی, راستای تقدس, در راستای, انتساب مطلبی, مطلبی به, به جنابعالی, جنابعالی در, اصفهانی به, مرحوم اصفهانی, می‌رساند، مدتی, مبارک می‌رساند،, مدتی است, است یک, یک لوح, استحضار مبارک, به استحضار, ظله العالی, العالی سلام, سلام علیکم؛, علیکم؛ به, لوح فشرده, فشرده سی, در ارتباط, ارتباط با, با فتوای, فتوای مرحوم, مظلوم» در, «حقیقت مظلوم», سی دی, دی با, با عنوان, عنوان «حقیقت, حضرت‌عالی برای, مزبور اعلام نظر, مطلب مزبور اعلام, اعلام نظر نمایید, نظر نمایید باتشکر،, نمایید باتشکر، جمعی, سقم مطلب مزبور, و سقم مطلب, حضرت‌عالی نسبت به, نسبت به صحت, به صحت و, صحت و سقم, باتشکر، جمعی از, جمعی از مقلدین, جعفر ع پـاســــخ, موسی‌بن جعفر ع, ع پـاســــخ باسمه, پـاســــخ باسمه تعالی, باسمه تعالی آن, امام موسی‌بن جعفر, مسجد امام موسی‌بن, از مقلدین حضرت‌عالی،, مقلدین حضرت‌عالی، تهران،, حضرت‌عالی، تهران، مسجد, تهران، مسجد امام, مقلدین حضرت‌عالی نسبت, افکار مقلدین حضرت‌عالی, قبر خود بهره‌برداری, و قبر خود, خود بهره‌برداری نموده, بهره‌برداری نموده و, نموده و در, کفن و قبر, در کفن و, وصیت حضرت‌عالی برای, حضرت‌عالی برای همراهی, برای همراهی در, همراهی در کفن, و در این, در این مطلب, است در جهت, مستدعی است در, در جهت تنویر, جهت تنویر افکار, تنویر افکار مقلدین, نموده‌اند، مستدعی است, حضرت‌عالی نموده‌اند، مستدعی, این مطلب استناد, مطلب استناد به, استناد به حضرت‌عالی, به حضرت‌عالی نموده‌اند،, تعالی آن چه, آن چه بنده, خون آلودی ندارم, لباس خون آلودی, آلودی ندارم و, ندارم و چنان, و چنان وصیتی, چنین لباس خون, بنده چنین لباس, هیچ اجازه ندادند, اجازه ندادند اما, ندادند اما بنده, اما بنده چنین, چنان وصیتی هم, وصیتی هم نکرده‌ام», بهجت پس از, الله بهجت پس, پس از درس, از درس خارج, درس خارج ایشان, آیت الله بهجت, حضرت آیت الله, هم نکرده‌ام» فیلم, نکرده‌ام» فیلم توضیحات, فیلم توضیحات حضرت, توضیحات حضرت آیت, و هیچ اجازه, ماندند و هیچ, آقا سید ابوالحسن, استاد آقا سید, سید ابوالحسن اصفهانی, ابوالحسن اصفهانی رحمت, اصفهانی رحمت الله, مرحوم استاد آقا, مخالفت مرحوم استاد, چه بنده نقل, بنده نقل کرده‌ام،, نقل کرده‌ام، مخالفت, کرده‌ام، مخالفت مرحوم, رحمت الله علیه, الله علیه با, تا آخر هم, که تا آخر, آخر هم مخالف, هم مخالف ماندند, مخالف ماندند و, آن که تا, و آن که, علیه با عملیت, با عملیت قمه, عملیت قمه و, قمه و آن, و وصیت حضرت‌عالی, قمه‌زنان و وصیت, کرد متن کامل, رد کرد متن, متن کامل این, کامل این استفتا, این استفتا و, را رد کرد, بدعت را رد, زنان و جواز, و جواز این, جواز این بدعت, این بدعت را, استفتا و پاسخ, و پاسخ آیت, «محضر مبارک مرجع, است «محضر مبارک, مبارک مرجع بزرگوار،, مرجع بزرگوار، حضرت, بزرگوار، حضرت آیت‌الله, شرح است «محضر, بدین شرح است, پاسخ آیت الله, آیت الله بهجت, الله بهجت بدین, بهجت بدین شرح, قمه زنان و, خون قمه زنان, دفتر حضرت آیت‌الله, از دفتر حضرت, حضرت آیت‌الله بهجت،, آیت‌الله بهجت، این, بهجت، این مرجع, نقل از دفتر, به نقل از, گزارش خبرگزاری فارس, خبرگزاری فارس و, فارس و به, و به نقل, این مرجع تقلید, مرجع تقلید در, به وی درباره, منسوب به وی, وی درباره تقدس, درباره تقدس خون, تقدس خون قمه, مطالب منسوب به, استفتائی، مطالب منسوب, تقلید در پاسخ, در پاسخ به, پاسخ به استفتائی،, به استفتائی، مطالب, حضرت آیت‌الله العظمی, آیت‌الله العظمی بهجت, توزیع گردیده و, و توزیع گردیده, گردیده و در, و در آن, در آن با, تکثیر و توزیع, قمه‌زنی، تکثیر و, مرحوم اصفهانی به, اصفهانی به وجوب, به وجوب قمه‌زنی،, وجوب قمه‌زنی، تکثیر, آن با نقل, با نقل قول, در راستای تقدس, جنابعالی در راستای, راستای تقدس خون, تقدس خون قمه‌زنان, خون قمه‌زنان و, به جنابعالی در, مطلبی به جنابعالی, نقل قول و, قول و انتساب, و انتساب مطلبی, انتساب مطلبی به, فتوای مرحوم اصفهانی, با فتوای مرحوم, به استحضار مبارک, علیکم؛ به استحضار, استحضار مبارک می‌رساند،, مبارک می‌رساند، مدتی, می‌رساند، مدتی است, سلام علیکم؛ به, العالی سلام علیکم؛, العظمی بهجت دام, بهجت دام ظله, دام ظله العالی, ظله العالی سلام, مدتی است یک, است یک لوح, «حقیقت مظلوم» در, عنوان «حقیقت مظلوم», مظلوم» در ارتباط, در ارتباط با, ارتباط با فتوای, با عنوان «حقیقت, دی با عنوان, یک لوح فشرده, لوح فشرده سی, فشرده سی دی, سی دی با, به گزارش خبرگزاری
+13
-10
  

نمايه ها: > > >
۱ رضا می‌گه: ۲۰ فروردین, ۱۳۸۷ در ۲:۴۴ ق.ظ

من ۱ سوال از مخالفین دارم انکه چرا نمیخواهند حقیقت راقبول کنند ؟و چگونه است که نظر شخصی خود را عین حقیقت میدانند ؟وقتی فتوای علما مسدنت موجود است چرا کتمان میکنید ؟ما اهل منطق هستیم وحرفی را قبول یکنم که مسدنت باشد نه عقیده و تعصب شخصی .لذا بهترین کار این است که شما یه سری به سایت مراجع بزرگ اعظام مانند حضرت ایت الله العظمی سید علی سیستانی .وحید خراسانی .حضرت ایت الله العظمی صافی گلپایگانی.حضرت ایت الله العظمی سید صادق شیرازی.حضرت ایت الله العظمی بهجت.حضرت ایت الله العظمی روحانی که از مراجع بزرگ شیعه در زمان حال هستند بیاندازید .بعد قضاوت کنید

۲ رضا می‌گه: ۲۰ فروردین, ۱۳۸۷ در ۲:۴۶ ق.ظ

چرا نظرات عموم را نمی گذارید آیا این است منطق ازادی ؟پیشنهاد میکنم وبلاگ تون در فضای باز تری قرار بگیره .با تشکر

۳ مهدی می‌گه: ۲ اردیبهشت, ۱۳۸۷ در ۹:۲۴ ق.ظ

سلام میخواهم بدونم ایا فعالیت های شما فقط دور دنیاست وسیاست یاهرازگاهی یاد امام غریبمون صاحب الزمان عج هم میکنید آخه ازبعضی مطالب سایت حدس زدم شیعه باشید
خدا نگهدار

۴ k می‌گه: ۷ اردیبهشت, ۱۳۸۷ در ۱۲:۰۲ ب.ظ

واضح است که نظر ایت الله العظمی بهجت استحباب قمه زنی است. اینقدر اراجیف نگو

۵ نسرین شیروانه می‌گه: ۱۵ تیر, ۱۳۸۷ در ۱۰:۴۶ ق.ظ

لطفا استخاره را اضافه کنید.

۶ بدبخت می‌گه: ۱۸ تیر, ۱۳۸۷ در ۱۲:۵۷ ق.ظ

واقعا به نظر شما اینها اراجیفن؟

۷ محمد می‌گه: ۲۲ شهریور, ۱۳۸۷ در ۴:۲۹ ب.ظ

خداییش یه عده چه حوصله ای دارن :
من فکر میکنم شما شیعه باشید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نظراتی که یه عده میدهند خیلی جالبه

ولی به نظر من نظر ایشان در مورده قمه زنی خیلی هم خوبه و درست و این خرافات در مردم ما به وجود امده و درای زمان که دشمن سوءاستفاده میکند بهتره انجام ندیم -

۸ محمدرضا بدیعیان می‌گه: ۲۶ شهریور, ۱۳۸۷ در ۸:۵۸ ق.ظ

نظر من بسیاربسیار عالی است

۹ ss می‌گه: ۲۹ شهریور, ۱۳۸۷ در ۶:۱۶ ق.ظ

لطفا یه کم واضح بنویسید خطوط هم خیلی در هم رفتند با تشکر.

۱۰ سعید نوبخت می‌گه: ۲۹ شهریور, ۱۳۸۷ در ۱۰:۳۹ ق.ظ

با عرض سلام و توفیق قبولی طاعات و عبادات خوانندگان و میهمانان محترم و آرزوی توفیق و طول عمر با برکت برای تمام افرادی که به مذهب بر حق تشیع به هر نحوی خدمت می کنند.
امام حسین علیه السلام برای اینکه به خون و خون ریزی خاتمه بدهد و نظام عقل و اسلام و منطق را در جهان استوار نگه دارد شهید شد اما متاسفانه افرادی با ادعای عشق به امام حسین به عمل قمه زنی روی آوردند و این موجب وهن مذهب شده و نوعی خون ریزی است و با هدف امام حسین نسبت عکس دارد ! و اسلام شدیدا با ضرر رساندن و ضرر دیدن مبارزه می کند !!!

۱۱ مسعود می‌گه: ۱ مهر, ۱۳۸۷ در ۹:۱۴ ب.ظ

غمه زنی در ملا عام اشکال دارد

۱۲ p می‌گه: ۵ مهر, ۱۳۸۷ در ۳:۵۳ ق.ظ

Ma mitavanim be jay hadardadan khoneman an ra ahda konim

۱۳ ali می‌گه: ۹ مهر, ۱۳۸۷ در ۸:۵۱ ق.ظ

عاشقان را سر شکستن جایز است چوب محمل شاهداین ماجرای زینب است

عاشقان را سر شکستن جایز است چوب محمل شاهداین ماجرای زینب است

۱۴ محمد می‌گه: ۱ آبان, ۱۳۸۷ در ۲:۲۳ ق.ظ

سلام علیکم
نظر موافقان و مخالفان قمه زنی را به این مطلب جلب می کنم که فراتر از اینکه کدام یک از مراجع عظام تقلید فتوی به جواز یا فتوی به حرمت قمه زدن داده باشند اما همه می دانیم که حکم حاکم شرع و ولی فقیه زمان بر همه آن فتوا ها سیطره داشته و لازم الاتباع است. پس وقتی حاکم شرع حکم به حرمت داده است دیگر جایی برای بحث و نظر نمی ماند الا بحث علمی که در عرصه متخصصین و اهل فن باید بحث شود نه اینکه هر فرد آگاه و ناآگاهی خود را در این عرصه اهل نظر بدون استدلال بداند. مگر دین و مسایل دینی از یک سرماخوردگی کمتر است که برای یک سرما خوردگی جزیی هم به دکتر می رویم ولی در مسایل مهم و سطح بالای دینی همه خود را صاحب نظر می دانیم. والسلام

۱۵ محمدرضا می‌گه: ۱۸ آبان, ۱۳۸۷ در ۲:۰۲ ب.ظ

امام سر شکسته نمی خواهد،دل شکسته می خواهد!!

۱۶ ناشناس می‌گه: ۲۴ آبان, ۱۳۸۷ در ۵:۲۴ ق.ظ

# محمدرضا نظر دادند:
November 8th, 2008 ساعت: ۲:۰۲ pm

امام سر شکسته نمی خواهد،دل شکسته می خواهد!!
.
.
.
به وقتش باید سرت رو بشکنی برای امامان ..
در ضمن امامان دل شکسته هم نمیخواهند … کسی رو میخواهند که اطاعت از فرامین خدا بکنه … چه بسا در بعضی مواقع سر که هیچی جونتم باید بدی …. مشکل مردم اینه که هر کی پا میشه برای خودش نظر میده … هر کی به میل و مزاج خودش عمل میکنه ….. یعنی یک عمر , ۱۴۰۰ سال علماء نفهمیدند چی میگن … حالا ۲ نفر از آخرت بی خبر اومدن همه چیرو بر عکس میگن ….

مطمئن باشید ان شا الله ظهور نزدیک است … انقدر خودتون نظر ندید …. انقدر هم حرف هارو زود باور نکیند …همه چیز روشن میشه با ظهور حضرت با وجود اینکه عقلای عالم روشنی رو زودتر دانسته اند

۱۷ اکبر می‌گه: ۲۹ آذر, ۱۳۸۷ در ۸:۴۵ ق.ظ

قمه زنی ربطی به دین ندارد این کار کار عشق است.ای مخالفان شما به چه جراتی در مورد عزاداری امام حسین(ع) نظر میدهید فتوا میدهید مگر این کار بچه بازی است داستان امام موسی و چوپانی که با خدای خود حرف می زد را که شنیده اید.بروید به فکر عاقبت خود باشید امام حسین نیازی به نظر وفتوای شما در مورد عزاداریش ندارد

۱۸ ممم می‌گه: ۳۰ آذر, ۱۳۸۷ در ۸:۲۷ ق.ظ

ایت تبریزی خودشون به یکی از دوستانم فرموده بودند چرا امال قمه نزدی- تازه اینقدر ما مشکل تو جامعه داریم اونوقت این همه حرامهای تلوزیون را کاری نداری و چسبیدند به عزاداری امام حسین وای بر شما

۱۹ ممم می‌گه: ۳۰ آذر, ۱۳۸۷ در ۸:۲۹ ق.ظ

اگه راس میگید جلوی حرامهای قطعی را بگیرد نه نوعی از عزاداری که در حرمت ان اختلاف است

۲۰ amir می‌گه: ۶ دی, ۱۳۸۷ در ۸:۳۲ ب.ظ

va ama mohamad reza ke mighi emam dele shekaste mikhahad emam na sar va na dele shekastemikhahad.in shekastane del va sar taeyidi ba vojood ma na emam.
vadar akhar:shoma sar shekastane hazrate zeynab ra rad mikonid bashe.ama ghaziyeye dandan shekastane oveyse gharaniro ke nemi toonid rad konid.
harkasi tovzihe bishtari khast be id morajee kone.yahagh

۲۱ مهدی می‌گه: ۸ دی, ۱۳۸۷ در ۱۱:۴۰ ق.ظ

حالاواقعاتواین مملکت به اصطلاح ولایتی همه کارها از روی شرع فقط مونده مخالفت بایک عده عاشق امام حسین چرا تو این مملکت لعن بر قاصبین ولایت مجاز نیست ولی دشمنان شیعه بهراحتی ضدشیعهتبلیغ میکنند

۲۲ ی می‌گه: ۱۳ دی, ۱۳۸۷ در ۱۰:۱۱ ق.ظ

این کار کار عشق است ربطی به دین ندارد

۲۳ مجتبی می‌گه: ۱۵ دی, ۱۳۸۷ در ۱۲:۲۹ ب.ظ

بسمه تعالی با عرض سلام اینگونه کارها عقلا وشرعادرست نیست مخصو صا دراین زمان خطیر که یک حرکت خطای شیعه بسیار بزرگ جلوه میکند اما عاشق واقعی ان است که ایثارگر باشد و بارعایت تقوی الهی به خداواهل بیت نزدیک شود.اما بهترین سند خود معصوم است کدام یک از معصومین این کار(قمه زنی)را انجام داده که ما دومیش باشیم؟پس کاری که معصوم وقران به ان سفارش نکرده یا به ان عمل نکرده معلوم میشود از من دربیاری است واین گونه اعمال بدعت است و بدعت یکی از مواردی است که از طرف ائمه به شدت نهی شده است.

۲۴ حسین می‌گه: ۱۶ دی, ۱۳۸۷ در ۷:۲۵ ق.ظ

شما تصور می کنید قمه زنی مثلا توی ۱۰ سال اخیر باب شده این سنتی است که اولا خود ایرانیها پایه گذارش بودن ثانیا قدمت آن بسیار زیاد است و ربطی به چند دهه اخیر نداره از طرفی می گن قمه نزنید چون خارجیها میگن مسلمونا تروریستن مگر حتی اگر این اتفاقها هم نیفتن باز هم از نظر کفار ما تروریست هستیم پس نیایم بخاطر کسایی که حتی ارزش ندارن سنت ها باورها و اعتقاداتمونو زیر سوال ببریم نگاه کنید وقتی توی هندوستان یک هندو برای امام حسین زنجیر چاقویی میزنه این چه تعبیری برای کسایی که توی کشور مون ادعای دیانت میکنن داره نکنه اونا هم دیوانه هستن آره دیوانه هستن
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست

۲۵ مهرداد می‌گه: ۱۷ دی, ۱۳۸۷ در ۱۲:۱۱ ق.ظ

اگر قمه زنی صحیح بود چرا امامان ما این کار را نکردند پس این کار از القائات بیگانگان است وهر شیعه ایی وظیفه دارد با ان مبارزه کند یک چیزی شبیه وهابیت در بین اهل تسنن است.

۲۶ ناشناس می‌گه: ۱۷ دی, ۱۳۸۷ در ۳:۵۶ ق.ظ

ما اگر قمه زنی را نفی می کنیم نه بخاطر این است که مبادا اروپایی ها ما را مسخره کنند آنها نماز خواندن ما را هم مسخره می کنند. آیا باید نماز را نخوانیم. اما قمه زنی را نفی می کنیم چون کار انسانی نیست بلکه عملی حیوانی و بدور از انسانیت است و اگر مرجعی هم آن را تایید کند دیگر مرجع نیست.

۲۷ محمد رضا می‌گه: ۱۸ دی, ۱۳۸۷ در ۱:۵۶ ق.ظ

سلام
من واقعا نمیدونم این افرادی که قمه می زنند چه توجیهی برای کار خودشون دارند . قمه زدن فقط یک بدعته که امروز راهی شده برای خرد کردن اسلام و تشیع به وسیله دشمنان . کسانی هم که این کار رو انجام میدهند اکثرشون فردای قمه زدن میرن سراغ کثافت کاری های قبلیشون . یه کم مسلمون باشید نه اینکه اسلام رو داغون کنید و به انزوا بکشونین با این کاراتون .

۲۸ محمد می‌گه: ۱۹ دی, ۱۳۸۷ در ۵:۱۸ ق.ظ

محمد رضا کدام یک از قمه زن ها را دیدی که کثافت کاری بکنه چرا تهمت می زنی این گناه کبیره است است یه کم شیعه باش

۲۹ عاشق عشق می‌گه: ۲۴ دی, ۱۳۸۷ در ۸:۰۵ ق.ظ

من امیدوارم که لا اقل شما مثل کسایی که سایتهای

عزاداران را فیلتر کرده اند تا چشم مردم را به روی حقیقت

بسته نگاه دارند نباشید و بدون هیچ تعصبی نظر بنده را

هم به ثبت برسانید. عده ای میگویند کدوم یکی از ائمه

قمه زده اند که ما بزنیم ؟؟!!!!!!!

جایی که امام هشتم اون قدر برای جدشون گریه میکنن

که پلک های مبارکشون زخمی میشه ……

جایی که آقا امام عصر در زیارت ناحیه میفرماید :

یا جدا هر صبح . شام برای عزای تو گریه میکنم اگه اشک

چشمم خشک بشه خون گریه میکنم ……

ما چه میتوانیم بگوییم ؟؟؟ آیا قمه زدن سخت تر است

یا خون گریه کردن ؟؟؟ شماهای که میگید ائمه قمه

نمیزدند و ما مطیع ائمه هستیم آیا میتونین خون گریه کنید

این که کار را سخت تر میکند!!! آیا شما میتونی همونجور

که آقا امام رضا عزاداری کرده عزاداری کنی ؟؟ نه به والله

عزاداری کردن یک نوع ابراز عشقو علاقه است حد واندازه

ندارد هرکس هرچه در توان دارد باید پیاده کند.

آیا در محبت کردن به اهلبیت حد و اندازه ای در نظر

میگیرید ؟؟اگر این طور است پس باید از ریشه کار را

درست کنید

آیا با وجودی که میبینیم روز به روز فساد و گناه

در جامعه بیشتر میشه که خودتون بهتر از هرشخصی

آگاهید باز هم باید در مقابله با عزاداری یک مشت عاشق

امام حسین توپ و تفنگ به رخ کشید ؟؟؟که همین چیز

هاست که فساد را زا بین میبرد نه توپ و تانگ !!!

خواهش میکنم ازتون از من سراپاتقصیر این جمله را

یادگاری داشته باشید :

همه چیز فدای امام حسین نه امام حسین فدای همه چیز ….

ی ا ع ل ی

۳۰ م.س می‌گه: ۲۵ دی, ۱۳۸۷ در ۱:۳۱ ق.ظ

افرادییکه غمه میزنند درواقع افکار وهابییت را گسترش می دهند

۳۱ کریم می‌گه: ۱ بهمن, ۱۳۸۷ در ۱۲:۰۱ ب.ظ

بسمه تعالی
تازه گیها میشنوم که بعضی از افراد میگویند چون ایت الله خامنه ای فتوا به حرمت قمه زنی داده پس رای همه مراجع عظام دیگر ارزشی ندارد. چون ایشان ولایت فقیه هستند.
اولا مرجع تقلید هر شخصی ولی فقیه او میباشد و کسی ایت الله خامنه ای را به عنوان ولی فقیه همه بر نگزیده است . با توجه به فرموده امام زمان در رقعه خویش به اخرین نایب ایشان اثبات میشود که فرمودهان :
فام الحوادث الواقعه فارجعو الی رواه احادیثنا.
در حوادث پیش آمده به راویان حدیث ما مراجعه کنید.
لکن اسم شخص خاصی را نبرده است.
دوما میتوانید نظرات مراجع را درباره این موضوع جویا شوید که فتوای بیشتر آنها در باره شعائر حسینی این است که باید به دستور مجع عمل شود و حکم حاکم شرع در این باره تاثیری ندارد.
التماس دعا

حتما نظر اینجانب را هم نمایش دهید . با تشکر

۳۲ مهدی می‌گه: ۲ بهمن, ۱۳۸۷ در ۴:۱۲ ب.ظ

قمه زنی یک بدعت است نه سنت.
http://www.pasokhgoo.ir/fa/node/8415

۳۳ بابک می‌گه: ۵ بهمن, ۱۳۸۷ در ۴:۵۷ ب.ظ

با سلام,بیایید برای قدمی که برمیداریم دلیل قانع کننده ای داشته باشیم به نضر شما در کدام ایه و روایتی امده که قمه زنی کار درست و تأیید شده از جانب خداوند متعال است ؟هیج سندی برای این کار اشتباه وجود ندارد.

۳۴ بابک می‌گه: ۵ بهمن, ۱۳۸۷ در ۴:۵۹ ب.ظ

بیایید به راه راست از طریق نماز وارد شویم .

۳۵ علی می‌گه: ۱۹ بهمن, ۱۳۸۷ در ۳:۵۲ ب.ظ

از مدعیون عشق امام حسین(ع) تقاضا دارم بجای قمه زدن ، اخلاقشون رو درست کنند و نمازشون رو به بهترین نحو ادا کنن ، که پیام حسین (ع) ، نماز بود……..نماز.

۳۶ عاشق می‌گه: ۱۹ بهمن, ۱۳۸۷ در ۴:۲۶ ب.ظ

تویی که این وبلاگو مینویسی . شما که از عشق هیچی سرتون نمیشه چرا به خودتون اجازه میدین که جای خدا و امام حسین ع قضاوت کنین . نمیدونم چرا مثله عقده ای ها رفتار میکنین . یکی قمه میزنه به شماو امثال شما چه ربطی داره . بیشتر از این خودتونو به گناه آلوده نکنین.
یا حسین
ای رفیقم ای امامم بچه هایت را غلامم
سر شکستن گر حرام است من فدای این حرامم

۳۷ هاشمی می‌گه: ۲۰ بهمن, ۱۳۸۷ در ۱:۵۲ ق.ظ

سلام
وقتی که جابه جا در دین ما آمده که این کار را نکنید که به بدن شما لطمه می خورد حتی خداوند روزه را بر افراد ناتوان برداشته چرا قمه زدن که به بدن لطمه می زند و هیچ فایده ای ندارد باید مستحب باشد هر فرد عاقلی با یک مقدار فکر کردن می فهمد که قمه زدن مستحب نیست وشاید حتی اشکال هم داشته باشد.

۳۸ رهرو می‌گه: ۱۷ اسفند, ۱۳۸۷ در ۴:۲۲ ب.ظ

چون عقل ومنطق قمه زنی را نمی پذیرد پس برای شرع اسلام هم قابل قبول نیست .

۳۹ زکیه می‌گه: ۳ فروردین, ۱۳۸۸ در ۹:۱۱ ق.ظ

ن به جهی دادن نظر می خواستم سوالی را بپرسم که هنوز نتوانسته ام جواب آن را بیابم و آن این است که ما همه به پیشرفت علم معتقد هستیم و می دانیم که یک روز می شود در سیارات دیگر زندگی کنیم مسئله نماز و روزه ما در ان موقعییت چیست .

۴۰ علی می‌گه: ۷ فروردین, ۱۳۸۸ در ۲:۱۸ ق.ظ

من اول مخالف قمه زنی بودم بعد دیدم بعضی از قمه زنان بیش از ۲۰ یا ۳۰ شکاف عمیق در حد ۵ یا ۷ میلیمتر در سرشان ایجاد میشه عقل و منطق استدلال میگه طرف حداقل باید بیحال بشه و مشکلی براش بوجود بیاد اما اونا بلافاصله بعد از قمه زنی شاداب و سرزنده هستند این یعنی معجزه چیزی فراتر از عقل بشری و منطق پزشکی پس با عقل ناقص و محدودتون ادله نیارید معجزه مهر تایید بر تجویز این عمل است

۴۱ میلاد می‌گه: ۵ اردیبهشت, ۱۳۸۸ در ۳:۰۹ ق.ظ

با عرض سلام خواهشمندم مطالبی در مورد کرامات ایت ا… بهجت در سایت قرار بدهید

۴۲ میلاد می‌گه: ۵ اردیبهشت, ۱۳۸۸ در ۳:۱۲ ق.ظ

چطوری باید تایید مدیر سایت را بدست اورد

۴۳ یکی می‌گه: ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۸۸ در ۸:۵۰ ب.ظ

وقتی قرآن رو می‌خونیم برای تمام دستوراتش میشه حداقل یک دلیل منطقی آورد، هیچ دلیل منطقی‌ای برای قمه‌زنی وجود نداره، خدا به ما انسان‌ها عقل داده تا ازش استفاده کنیم مسلمون بودن و پیرو امام حسین بودن با قمه زنی ثابت نمی‌ شه. به جای این کارهای احمقانه‌ که هیچ تناسبی با عطوفت آشکار در قرآن نداره، قرآن رو ،فارسیشو، بخونید، اینهایی که قمه می‌زنند حتی یک بار ترجمه‌ی فارسی کل قرآن رو خوندن؟

۴۴ بلفا می‌گه: ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۸۸ در ۶:۳۵ ب.ظ

خوب بود ولی کم کار شده بود

۴۵ پوریا می‌گه: ۲ خرداد, ۱۳۸۸ در ۱۰:۲۸ ب.ظ

شعور میخواد قمه زنی رو درک کنه اصلا حیف با شما … نمیدونم چی بگم درخور شما باشه ,شما ١٠ تا حرف میزنید ١١ تاش توهین به دیوانگان امام حسینه شما رو چی به حرف زدن درباره قمه زنی

۴۶ مجید می‌گه: ۶ خرداد, ۱۳۸۸ در ۱۲:۱۲ ب.ظ

وقتی مراجع عالیقدر دراین باره نظری میدهند کمال بی ادبی است درقبال فتوای این بزرگان مانظربدهیم
یعنی درهرکاری بایدبه متخصص رجوع کرد حال ببینید متخصصین دین چه میگویند یاحسین

۴۷ alireza می‌گه: ۱۳ شهریور, ۱۳۸۸ در ۶:۴۶ ب.ظ

دیوانگان حسین جان را فدا میکنند ، سر که هیچ است. اگر خلوص نیت باشد ، همانطور که حضرت امام خامنه ای فرمودند ، گرفتن جان فرزند خود هم حلال است

۴۸ من می‌گه: ۱۴ شهریور, ۱۳۸۸ در ۱:۴۴ ق.ظ

سلام
من فیلم را دیده ام در فیلم و حتی در متن بالا هم هرگز مطلبی را که فارس نوشته یعنی : “جواز این بدعت را رد کرد.” وجود ندارد … ایشان نظر مرحوم اصفهانی را گفتنذ و اینکه چنین لباسی ندارند همین …

لازم به ذکر است بنده مقلد آیت الله خامنه ای هستم و البته از رادتمندان به ساحت مرحوم آیت الله بهجت

۴۹ مهدی می‌گه: ۱۴ شهریور, ۱۳۸۸ در ۳:۰۵ ق.ظ

از نشانه های آخر زمان این است که دین همچون پوستین وارونه می شود
مردم اصل دین را رها کرده و آنچه خود می خواهند به جای دین قرار می دهند و چنان از آن دفاع می کنند گویا که اصول دین همین است.
متاسفانه مردم بی منطق را نمی توان با دلیل منطقی قانع کرد.
خداوند جزای خیرتان دهد موفق باشید.

۵۰ ناشناس می‌گه: ۱۴ شهریور, ۱۳۸۸ در ۸:۲۸ ب.ظ

خیلی جای تعجب است که علمای ارجمند خودشان به وحدت نرسیدنت و هر کدام نظر ان دیگری را رد میکنند تکلیف چیست

۵۱ محمود کریمی می‌گه: ۱۵ شهریور, ۱۳۸۸ در ۱۰:۱۳ ق.ظ

چه حرفای جالبی می بینم !!!!این کار عشق است کاری به دین ندارد؟!!!دیوانگان امام حسین!!!!امام رضا خون گریه کرد پس ما قمه بزنیم!!!!هرکس مرجع تقلیدخودش را تبعیت می کند؟!!!فکر نمیکردم هنوز هم در فضای جامعه ما از این حرفا باشه چه جالب!!! میخوام بدونم امام حسین ع عشق رو فراتر از دین می دونست؟پس عشق میتونه خیلی از کارهارو واجب یا مستحب یا حرام کنه چون کار عشقه کاری به دین ندارد-مردحسابی امام خون گریه کرد تمثیل از کثرت گریه و ندبه است برفرض هم بپذیریم خون گریه کرد چه ربطی به قمه زنی داره؟!!!نمیدونستم حضرات در استنباط و درایه احادیث شریفه سخت توانمندند!!!!میگه هرکسی مرجع تقلیدخودشو داره باید به عرض برسونم همون مرجع تقلیدخودت میگه اگردرحکمی نظر مجتهد با حاکم شرع و ولی فقیه مخالف بود نظر حاکم شرعی برنظرمجتهدمقدم است و واجب الاطاعه _بابا شما تو کدوم قرن و مدرسه درس میخونین – امام حسین ع برای احیا سنت رسول الله قیام کرد نه برای دیوانه کردن ملت،قیام کرد تا ملت مست و خواب و مجنون رو عاقل و فرزانه کنه ،این صوفی بازیایی جدید التاسیس چیه راه انداختین،خدایی یه نمه همچی بیشتر درس بخونیم و فکر کنیم و نظر بدیم مخلص همه چاکرای امام حسین ع -کاش همه عاشقانه عاقل میشیدیم و عاقلانه عاشق می شدیم

۵۲ ه.ب می‌گه: ۲۴ شهریور, ۱۳۸۸ در ۹:۲۵ ب.ظ

احساسات جوانان مسلمان در حمایت از مظلومیت امام حسین جای تقدیر دارد اما توجه داشته باشید موضوعی که اینقدر ما را مورد تهمت قرار می دهد نیازمند تفکر و از خود گذشتگی است با فرض اینکه حرام نباشد.از طرفی مگر همین ائمه که به طرفداری از آنها قمه زنی می کنند مسلمین را از قرار گیری در موضع تهمت نهی نکرده اند.یا در جایی که نا اهلان ، نامحرمان و نادانان حضور دارند گفتن بعضی حرفها و ابراز احساساتی که قابل درک عموم نیست را منع نکرده اند.و بسیار احادیثی که راه گشا هستند.

۵۳ یکی یه دونه می‌گه: ۱۶ آذر, ۱۳۸۸ در ۱:۱۷ ق.ظ

لحظه ای که می خوای قمه بزنی، یک گره از کار یک مسلمون باز کن. مطمئن باش صوابش بیشتره، تاثیرش هم بیشتره.
به نظر خودتون، کدوم کار، دیگران رو نسبت به دین مبین اسلام نزدیک تر می کنه؟

آیه ۱۱۴ سوره مبارکه طه: قُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْمًا (پروردگارا بر دانشم بیفزای)

۵۴ پویا می‌گه: ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ در ۳:۱۹ ب.ظ

با سلام قمه زنی نوعی عرض ارادت به سید الشهداست قمه زنی در نظر م یعنی این که اماده ایم برای امام حسین که سرش از تن جدا شد جانمان را فدا کنیم بروید داستان حضرت موسی و چوپان را بخوانید دل هر کس با نوع مخصوص عزاداری ارام میگیرد قمه زنی هم یک راه است .

۵۵ صالح می‌گه: ۱۴ بهمن, ۱۳۸۸ در ۳:۱۰ ق.ظ

وای بر ما که جلوییه تویه احمق رو میخوایم بگیریم ؟ شمشیری رو که باید جلوی ظالم بگیری واز مظلوم دفاع کنی تق تق میزنی تو سر خودت به نام حسین . کار ما مقابل کسانی که ظاهر اسلامی ندارند به مراتب آسونتره تا این به ظاهر آدمهایی که تو عزاداریشون هم زیر پرچم یزیدند

۵۶ عباس می‌گه: ۱۵ بهمن, ۱۳۸۸ در ۶:۵۲ ب.ظ

قمه زنی اصلا حرام نیست هر کس هم بگوید غلت کرده هر چند بعضی از علما مخالف قمه هستند اما بعضی ها هم مخالف نیستند پس کسی اینو نگه که علما مخالف قمه هستند تازه انهایی هم که مخالف هستند دلیل قطعی ندارند به احتیاط میگند اما باز خیلی از علما هستند که با قمه زنی مخالفت ندارند. علمای قدیمی ما هیچ کدوم نگفتند که قمه زنی حرام است

۵۷ مصطفی می‌گه: ۱۷ بهمن, ۱۳۸۸ در ۷:۲۵ ب.ظ

من قمه زن را با زنا کار یکی می دانم و حتی بدتر چون قمه زن بدعت کرده است

۵۸ صادق می‌گه: ۱۸ بهمن, ۱۳۸۸ در ۸:۲۱ ق.ظ

به نام خدا. به نظرم بجای اینکه از سر خون جاری کنیم باید از دل خون جاری کنیم برای مظلومیت سیدالشهدا که آن زمان از بی خیالی به امام زمان و در حالا کوتاه فکری به ایشان و ما باید از حقایق عاشورا و شام و مصایب اهل بیت آگاهی پیدا کنیم آن هم نه در بعضی تعضیه ها و هیات ها گفته می شود و گاهی اوقات از حقیقت به دور است و دستاورد این سخنها نیز پایبندی شدید به قمه زنی در حدی بالاتر از سخن ولی و حاکم عادل و البته این کار به دلیل تخریب شدید شیعیان ممنوع و حرام شده و اما پافشاری بر روی این عمل ناشی از ضعف فکری است که اگر بخواهیم عزاداری کنیم باید بر آگاهی بسیار کم خودمان عزاداری کنیم که اینقدر به دنبال تاریخ کربلا و نبرد عاشورا در کتب معتبر در برخی کتابخانه نرفتیم و کوچه بازاری حرف زدیم که الان دارن صهیونیست ها که داخل در شیعه شدن به ما می خندند. خوب آنهمه اتفاقاتی که بر پایه بعضی کتب بی اعتبار معاصر در ذهن ما قرار گرفته صحیح نیست و اما ما پاسخ گوی مظلومیت سیدالشهدا و اهل بیتش نخواهیم بود اگر عمل دروغی به ایشان نسبت دهیم و اما تا اینجا برای شما بگم که پدر من یک پژوهشگر در یکی از موسسات قمه و داره در این باره تحقیق می کنه و تا اونجایی که من باخبر شدم خیلی از حرفهایی که بعضی ها میزنن به خصوص سر به چوب محمل زدن حضرت زینت در کتب تاریخی قرون ۵ و ۶ هم نیامده و بعدها که بعضی ها علم غیب داشتند در غرون بعدی اضافه کردند. بر این نا آشنایی گریه کنیم حالا آقا میگه چرا قمه را حرام کردیم شما نمی فهمین عشق چیه شما اگه عاشق بودی پیگیر حقایق کربلا و سیدالشهدا و حضرت زینب و اهل بیت می شدید آنوقت به چیزهایی بالاتر از قمه زنی می رسیدید حالا اگر حقایق برایتان روشن شد برای امام حسین از سوز دل گریه خواهید کرد و حتی این یک قطره گریه کاری می کند که شاید قمه زنی نکند که گناه بدنامی شیعه را یدک میکشد . این حرفهای منو دلسوزانه عمل کنیم به خدا من هدفی جز آگاهی ندیدم. اسلام علیک یا سیدالشهدا. التماس دعا.

۵۹ مهدی از تبریز می‌گه: ۳۰ بهمن, ۱۳۸۸ در ۱۱:۴۶ ق.ظ

برید بی حجابها رو تو مملکت اسلامی جمع کنید با این قمه زنها چی کار دارید

۶۰ طاها می‌گه: ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۸۹ در ۲:۲۲ ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام معظم رهبری،آیت الله خامنه ای:
(( ابن طاووس اولین مقتل بسیار خوب و موجز را نوشتند و وقتی لهوف آمد تقریبا همه مقاتل تحت الشعاع قرار گرفت،این مقتل بسیار خوبی است،چون عبارات،بسیار خوب و دقیق و خلاصه انتخاب شده است.))

این حرف آقا، اما لهوف:
((هنگامی که چشم آنها بر آن اجساد مطهر افتاد،شیون سر دادند و سیلی به صورت می زدند.))صفحه ۱۱۶

منظور از آنها، اهل خیمه اباعبدلله بود که امام سجاد، حضرت زینب و امام باقر بین آنها بودند

ضمنا این کتاب بسیار خلاصه است و برای اطلاعات عمومی زائران کربلا نوشته شده است.

اما بعد:

کتاب بیت الاحزان تألیف شیخ المحدثین، قمی:
(( والله،اگر حمزه و جعفر کنار علی بودند،آن دو مردنما به آنچه رسیدند نمیرسیدند. حتی اگر اسیر بودند و تنها میتوانستند آن دو را بنگرند، بی تابانه خویشتن را هلاک میکردند. امام باقر علیه السلام )) صفحه ١٧٢ به نقل از، جلد ٨ اصول کافی صفحات١٨٩ و ٩٠ و بحارالانوارجلد٨ صفحه ۴٨ .

این دو نمونه از خروار بود.

اما در رابطه با استفتاء از مرحوم آیت الله بهجت.
در جلد چهارم کتاب استفتائات آیت الله بهجت، در بخش عزاداری، هرگونه زنجیر زنی، لخت سینه زدن، لطمه زدن و کندن صورت جایز است. و قمه زنی هم تا جائیکه “موجب مرض نباشد” جایز است و ملاک ضرر در این مورد، مواردی مثل کور شدن و از دست دادن اعضای بدن است.

در مورد نظر علما هم الی ماشاءلله هست. خواستید میگم!

چاکر همه بسیجیان گمنام صاحب الزمان…
نوکر همه بچه هیئتی های عاشق و باصفا…

۶۱ حسین می‌گه: ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۸۹ در ۱۱:۱۰ ق.ظ

قمه زنی به بدن ضرر میرساند مرجع تقلید واقعی من ائمه
هستند هیچ کسی نمیتواند نظر بدهد
قمه زدن حرام عینی است!!!!!!!!!!!!!!!

۶۲ مکتب حیدری می‌گه: ۲۳ تیر, ۱۳۸۹ در ۱۱:۲۹ ب.ظ

تو دستگاه ابا عبدلله هر کاری که از روی اخلاص انجام بشه مثله سینه زنی و قمه زنی چون با شور و عشق تمام به ارباب انجام میشه عبادته. هیچ کس هم اجازه نداره با هر کاری که از عشق به ارباب نشات میگیره مخلفت کنه.

۶۳ saeid می‌گه: ۳۰ تیر, ۱۳۸۹ در ۳:۴۴ ق.ظ

بسم رب الحسین .طبق فتوای اکثر مراجع این کار خلاف مذهب حقه شیعه است باعث به انزوارفتن شیعه است بعداز امام زمان فقط امام خامنه ای سلامتی هر دو صلوات دوستان عزیز مخالفکمی فکرکنید.

۶۴ حسن می‌گه: ۲۶ مرداد, ۱۳۸۹ در ۱۲:۳۳ ب.ظ

شمابه همه چیز کاردارید حتی به لخت سینه زدن هم کار دارید شما اگر میتوانید حکومت غصب شده ی امام زمان را پس بگیرید برعمر ولدزنا حبصه عایشه فاحشه لعنت

۶۵ شهزادگان کربلا می‌گه: ۱۳ شهریور, ۱۳۸۹ در ۱:۴۳ ق.ظ

هر کسی را بهر کاری ساختن
مارا برای دیوانگی حسین ساختن
قمه زدن نه تنها گناه نداره بلکه ثواب هم داره

۶۶ شهزادگان کربلا می‌گه: ۱۳ شهریور, ۱۳۸۹ در ۲:۰۲ ق.ظ

قمه زدن به این معنی که ما حاضریم از جون وخون مون بگذریم تا ارادتمونو نشون امام حسین بدیم . با این کارم دشمنان اسلام می فهمند که همگی دیونه امام حسین هستیم .
اللهم عجلک حجته بن الحن …….. به امید ظهور مهدی فاطمه

۶۷ سید می‌گه: ۲۴ مهر, ۱۳۸۹ در ۱۲:۳۲ ق.ظ

با سلام . حالا یک سوال از شما دارم . چه آنان که قمه زده اند و چه آنان که قمه را حرام میدانند. قرمه سبزی با غین است یا با قاف ؟ اگر جواب را میخواهید باید بگویم با هیچ کدام , قرمه سبری با گوشت و روغن و سبزی است .
این همه بحث بابت قمه زدن و نزدن مانند غین و قاف است و شما بدنه اصلی دین را رها کرده اید و نمیخواهید از خودتان بپرسید این همه قمه زنی شما را آیا به معرفت به امام و پیامبر و خداوند تبارک و تعالی رسانده است ؟ چه کردید برای اثبات امام زمانتان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مراقب باشید بدنه دین را از شما نگیرند .به امید دیدارتان در یک روز خدایی .

۶۸ علی حسنی گرکانی می‌گه: ۲۸ مهر, ۱۳۸۹ در ۷:۵۹ ب.ظ

دادفتوا عاشقان را سر شکستن واجب است
چوب محمل شاهد این ادّعا ی زینب است
گر مدال افتخار فاطمه میخ در است
خون پیشانی مدال افتخار زینب است

۶۹ علی حسنی گرکانی می‌گه: ۲۸ مهر, ۱۳۸۹ در ۸:۲۶ ب.ظ

کسانی که می گویند قمه زنی وهن مذهب است و موجب تمسخر کفّار می شود بنابراین نباید قمه زد. بنا براین استدلال چون کفار در سایتها و… نماز خواندن ما را مسخره می کنند پس ما هم نباید نماز بخوانیم و بالاتر از اینها چون مردم مشرک مکه، پیامبر(صلی لله علیه وآله ) را مسخره می کردند آن حضرت نباید اسلام را تبلیغ می کرد !
و کسانی که می گوینددرباره ی قمه زنی از ائمه ی معصومین(علیهم السلام) روایتی و حدیثی نرسیده باید پرسید آیا درباره ی مشکی پوشیدن ،سینه زدن ،زنجیر زدن و… روایتی رسیده است؟ پس چرا خودشان در مراسم عزاداری سینه میزنندو..؟
و کسانی که می گویند قمه زنی ضرربه بدن است و ضرر به بدن در اسلام حرام است از آنها می پرسیم که آیا حضرت زینب (سلام الله علیها )این حرام را نمی دانستند
که سر مبارکشان را به چوب محمل زدند و همه دیدن که خون تازه از محمل میریزد؟و آیا حضرت سجاد (علیه السلام)این صحنه را مشاهده نکردند در صورتی که با عمه جان خود همسفر و در یک کاروان بودند ؟ وچون امام سجاد (علیه اسلام) آن حضرت را از این کار نهی نکردند این کار مورد تقریر امام معصوم است و هیچ کسی نمی تواند حلال خدارا حرام یا حرام خدا را حلال کند

۷۰ سید مهدی می‌گه: ۱۹ آبان, ۱۳۸۹ در ۱۰:۰۲ ب.ظ

لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام

۷۱ محمدرضا می‌گه: ۳ بهمن, ۱۳۸۹ در ۵:۵۱ ب.ظ

اگرواقعادنبال حلیت یاحرمت بحث قمه زنی هستیدادله ی خنده دار وپیش پاافتاده نیارید بحث فقهیه پس ادله نیزباید فقهی باشندوقتی گفته میشه ادله فقهی باشند یعنی کارنداریم که ماهواره چی میگه یارسانه های دنیا میخندن یا نه واگردنبال کشف حقیقت هستید پس نظرمخالف ها وموافق ها روبا هم بزارید نه ایک هرچی خوشتون اومد

خدارودرنظربگیر

۷۲ بهزاد می‌گه: ۱۷ بهمن, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۶ ق.ظ

سلام من مثل سایر دوستان بلد نیستم خوب حرف بزنم تا حالا هم قمه نزدم فقط میدونم که واسه امام حسین هیچ گونه عزاداری بد نیست حتی اگه قمه زنی باشه فقط حرمت ها باید حفظ بشه

۷۳ بهزاد می‌گه: ۱۷ بهمن, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۸ ق.ظ

بجای اینکه بگیم کی مسخره کرد کی مسخره شد دنبال این باشین که چرا مسخره میکنن علت قمه زنی رو واسه اونی که مسخره میکنه توضیح بدین شاید اونم قمه زد خدارو چه دیدی

۷۴ مهشید می‌گه: ۱۷ بهمن, ۱۳۸۹ در ۱۱:۴۷ ق.ظ

قمه زنی گناه است.

۷۵ لیلا می‌گه: ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۰ در ۳:۲۲ ق.ظ

در لندن روز عاشورا راه پیمایی میکنیم و دوست دارم پیام امام حسین را به همه ی اونهایی که کنار خیابون وایسادن و نگاهمون میکنند بگویم یه مرد جلو اومد خوشحال رفتم برایش از امام بگویم گفت کی کله هاتون رو قاچ قاچ میزنید! مگه امروز وقتش نیست ! بعد که در اینترنت جستجو کردم دیدم هر سرچی که در مورد عاشورا میزنم فقط تساویر قمه زنی میاید و بعد در جایی خواندم که سعودی برای بالا آمدن تصاویر قمه زنی در سرچ های عاشورا کلی هزینه کرده است باور نمیکنید خودتان در حوالی عاشورا سرچ کنید و ببینید آیا امام حسین علیه السلام راضی است اینگونه به دنیا معرفی شود یا باید با دعای عرفه اش که مفاهیم بلند علمی را میشکافد معرفی شود ؟

۷۶ محمود می‌گه: ۳ مهر, ۱۳۹۰ در ۱:۴۰ ب.ظ

داداش غمه زدن ماله لاشخور هاشت و خیلی مناسب است و جالب می باشد.

۷۷ اصفهانی می‌گه: ۲۶ مهر, ۱۳۹۰ در ۱۰:۳۷ ب.ظ

اهای آقا یاخانم رییس سایت اینو بدون که واسه امام حسین خودتم بکشی نه تنها گناه نیست بلکه بهترین کارهههههههه. حدیثشم هستت. لطفا جامعه کبیره رو معنیاشو بخون تا بتونی فضایل امام هم وائمه رو بفهمی.

۷۸ امیر اصفهانی می‌گه: ۲۶ مهر, ۱۳۹۰ در ۱۰:۴۰ ب.ظ

غمه زنی گناه نیست.حرف الکی نزنین. وقتی حضرت زینب سرشو میکوبه به محملی که سر امام حسین بالاشه غمه زدنم حلالههههههههههههههههههههه

۷۹ کلب مهدی عج می‌گه: ۲۹ مهر, ۱۳۹۰ در ۴:۲۷ ق.ظ

نظر ولایت فقیه واجب تره_یا امام صادق ع ________هر کس با قمه زنی مشکل داره و سند میخواد با من تماس بگیره____۰۹۳۶۳۲۳۹۳۴۶

۸۰ کلب مهدی عج می‌گه: ۲۹ مهر, ۱۳۹۰ در ۴:۲۸ ق.ظ

جانم فدای رهبرم

۸۱ مجید می‌گه: ۲۵ آبان, ۱۳۹۰ در ۱۰:۰۹ ب.ظ

همه برای درمان بیماری پیش متخصص میرن
پس جواب هرچیزی رو باید از متخصص اون مطلب پرسید و باید بی هیچ بهانه ای اون جواب رو قبول کرد
الحمدلله ما این همه مراجع تقلید داریم

۸۲ فواد می‌گه: ۳۰ آبان, ۱۳۹۰ در ۲:۲۷ ق.ظ

سلام.
چه نظرهایی !!!!!!
دوران آیت الله بروجردی وقتی ایشان در حال روضه خوانی بودند یکی بعد از سوالاتی با قمه خود را زد و خون همه جا را گرفت و او جان داد و آیت الله بروجردی مجلس را نیمه تمام گذاشتند و آمئند که بروند. مردم جلوی آقا را گرفته و گفتند فتوا چیست؟
خود کشی محسوب شد یا ….؟؟؟ چه کنیم با این بدن و سوالات فراوان دیگر
آقا فرمودند بنده در مسئله ی سیدالشهداء (ع) نمی توانم دخالت کنم و فتوایی بدهم.
حال شما به گمونم از آیت الله بروجردی هم با سواد تر و اعلم ترید که می برید و می بافید!!!!!!
این را در نظر بگیرید همه این حرف ها و اعتقادات را باید اونطرف جوابگو باشید!!!!!

۸۳ باران می‌گه: ۸ آذر, ۱۳۹۰ در ۹:۴۶ ق.ظ

به نظر من قمه زنی یک عمل بیهوده و حق النفس کسانی که میگویند حضرت زینب سر به محمل زدن هرخواهری در عزای برادر از نظر شرعی حق دارد صورت بخراشد و…… اما چرا سالهای بعد امام زین العابدین در عزای امام حسین قمه نزدند امام حسین بیشتر از اب تشنه لبیک بود افسوس که به جای افکارش زخم های تنش را به ما نشان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند .

۸۴ سید محمدرضا مرتضوی می‌گه: ۸ آذر, ۱۳۹۰ در ۵:۲۴ ب.ظ

“نظر شخصی”: لطمه زی و آسیب رسانی به خود در جاهایی اشکال ندارد مثل:
در عبادت به خدا(با توجه به پیشانی مبارک امام سجاد علیه السلام . عبادت حضرت فاطمه علیها که منجر به آسیب پاهای مبارکه ی ایشان شده بود و…)
در عزای امام حسین علیه السلام(با توجه به احکام کفاره در کتاب التهذیب شیخ طوسی ج۸ ص۳۲۵: که لطمه زنی در عزای امام حسین علیه السلام استثنا شده)
به نظر من فایده ی قمه زنی اینه که آدم رو به فکر میندازه که اینا چرا از جونشون میگذرند
نظر آیت الله بهجت رو در سایتشان حتما ببنید که با شرایطی فرمودند اشکال نداره
یا حسین
التماس دعا الهم اهدنالصراط المستقیم

۸۵ زهره می‌گه: ۹ آذر, ۱۳۹۰ در ۱۲:۰۲ ق.ظ

متاسفم برای مملکتی که یا جووناش کلا اعتقاد به امام حسین ندارن یا اینقدر غرقه خرافاتن که یه همچین کاره مسخره ای رو ثواب میدونن.یه کم به خودمون بیایم بد نیست

۸۶ امین می‌گه: ۹ آذر, ۱۳۹۰ در ۲:۵۴ ب.ظ

امام حسین ع برای نماز به شهادت رسید اگه راست میگین نماز بخوانید نه اینکه غمه بزنید.در جواب امیر اصفهانی (غمه زنی گناه نیست.حرف الکی نزنین. وقتی حضرت زینب سرشو میکوبه به محملی که سر امام حسین بالاشه غمه زدنم حلالههههههههههههههههههههه)مگه تو اون جا بودی؟

۸۷ ناشناس می‌گه: ۱۳ آذر, ۱۳۹۰ در ۴:۵۷ ب.ظ

شیعیان گر نام مولا یاد شد
سر شکستن بر شما آزاد شد

۸۸ صادق می‌گه: ۱۶ آذر, ۱۳۹۰ در ۱۲:۲۰ ب.ظ

دوستان توجه داشته باشند که با شنیدن یک یا دو روایت که معلوم نیست چقدر سندیت داشته باشه نمیتوانیم از پیش خودمون یا با توجه به خواسته های دلمون عمل کنیم اگر شما فقط با شنیدن یک روایت نظر میدید مراجع تقلید کل روایتها و منابع آنها رامطالعه میکنند تا یک نظر بدن و هیچکدوم اونها مسئله قمه زنی رو در حال حاضر بدون اشکال نمیدونند. مواظب باشید راه خوارج رو نرید. و همیشه راه اعتدال را در پیش بگیرید.
برای اطلاع ازصحت ادعاهاتون به آدرسهای زیر مراجعه کنید:
http://www.pasokhgoo.ir/node/8415
http://www.askdin.com/showthread.php?t=1757

۸۹ نسیم می‌گه: ۱۸ آذر, ۱۳۹۰ در ۱۲:۱۵ ق.ظ

چرا کاری کنیم که مردم دنیا امام مارو با قمه بشناسن اینکه یه آدم کله خودشوبشکافه این یعنی عشق ؟
فراموش کردیم امام حسین شهید شد واسه چی؟واسه اینکه ما قمه زنی کنیم نه تفکر؟ ای کاش به هدف امام فکر کنیم -هدف امام احیای دین ما باعملمون چه میکنیم؟

۹۰ سعید می‌گه: ۱۹ آذر, ۱۳۹۰ در ۹:۲۸ ب.ظ

من قمه میزنم بره اینکه سرمو اماده کنم واسه باختن به رهبرم و امام زمانم

۹۱ عباس می‌گه: ۲۱ آذر, ۱۳۹۰ در ۶:۴۳ ب.ظ

شما فقط گیر میدید.چرا من نباید با دختر صحبت کنم؟
چرا اخوند ها محکم سینه نمیزنند؟

۹۲ 09197676912 می‌گه: ۲۱ آذر, ۱۳۹۰ در ۶:۴۷ ب.ظ

از نظر من قمه اگه واسه امام حسین باشه حلاله.

۹۳ ناشناس می‌گه: ۲۱ آذر, ۱۳۹۰ در ۱۱:۵۴ ب.ظ

این عذاب خداست که به دست خودشون به خو دشون وارد می شود .ابروی اسلامو بردید به خدالنت بر علمای خرافی شیعه که این ننگ را وارد اسلام کردنند

۹۴ جواد می‌گه: ۲۲ آذر, ۱۳۹۰ در ۹:۵۹ ب.ظ

خدا به انسان عقل داده

چیزی که به بدن ضرر برساند حرام است

فردای قیامت تمام اعضای بدن ما ضد انسان شهادت می دهند

۹۵ حیدر می‌گه: ۲۶ آذر, ۱۳۹۰ در ۱۰:۵۱ ب.ظ

سلام با عرض خسته نباشی قمه زتی یک امر عاشقانه است و عاشق هر کاری برای معشوقش میکند
وقتی میشنوی که حضرت زینب بخاطر عشق خود سر میشکنه ما همه از این با نو تبعیت میکنیم

خواهش میکنم در مسائل امام حسین این قدر دخالت نکنید
می زنم تیغ به سر میکشم اخر خود را
تا بگویند شده کشنه قربانی عشق
یا علی

۹۶ مهدی می‌گه: ۲۹ آذر, ۱۳۹۰ در ۶:۱۸ ب.ظ

خیلی خوب است….

۹۷ elyas می‌گه: ۱۹ بهمن, ۱۳۹۰ در ۴:۲۵ ب.ظ

فتوا دادن تو این زمینه کار سختی است اما چکنیم که مورد لهن دین است و چکنیم که در مسائل مصا ئب سید الشهدا نمیشود دخالت کرد کس که مقید و اعجاز این مهم دیده است این کار میکند و کسی که فقط دیده است می گوید حرام عینی است فتوای سید علی ارجع میباشد اقا مورد نظر امام عصر است محترم بشمارید

۹۸ محسن می‌گه: ۲۱ بهمن, ۱۳۹۰ در ۸:۴۷ ق.ظ

عزیزان در تمام دنیا این ثابت شده است که دربارهی هر چیزی که میخواهی نظر بدی باید تمام وکمال از اون آگاه باشی.
هیچ کدام از ما یک شیعه واقعی نیست ما فقط محب
علی ابن ابی طالب (ع) و شیعه و مظاهر آن هستیم.
مراسم اباابدلله الحسین (ع) هیچ گونه چارچوب خاصی ندارد و هر کس به اندازهی عشق به آن حضرت در مراسم گوناگون شرکت میکند.
قمه زنی از جمله مظاهر بزرگ عزاداری است که فلسفه اش طولانی است و بهتر است در باره آن بیشتر تحقیق کنید تا واقعیت برایتان مشخص شود.

۹۹ ناشناس می‌گه: ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۱ در ۳:۳۹ ب.ظ

قمه زدن قدیمیه اگه بخواهیم به روز باشیم یه تفنگ گیر بیاریم به پامون شلیک کنیم خیلی ثواب داره

۱۰۰ hasan می‌گه: ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۱ در ۱۱:۱۳ ب.ظ

اونایی که میکن قمه زنی حرامه توجه کنند که حضرت زینب بس از شهادت برادرش بازدن سرش برمنبر سرش برازخون شد،بس جطور میتونی بکین حرامه_اکه واقعا ازمحبان اهل بیت باشین میفهمین اینکه قمه زدن حلااااله

۱۰۱ فرید می‌گه: ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱ در ۴:۳۳ ب.ظ

بابا این مزخرفات چیه؟ اخه من به خودم ضربه بزنم چون امام حسین رو دوست دارم. نمیشه دوستش داشته باشم اما به خودم اسیب نزنم. اصلا اگه امام حسین زنده بود راضی به این کار ما میشد……..
به نظر من اکثر کسایی که دارن این کارو ترویج میدن میخوان شیعیان رو ببرن زیر سوال. و دیگه اینکه از بعضی از نظرات بالا بوی ضد شیعی میاد…

۱۰۲ masoud می‌گه: ۵ خرداد, ۱۳۹۱ در ۵:۲۷ ب.ظ

سلام دمتون گرم برای این فیلمی که گذاشتید اجرتون با امام حسین

۱۰۳ ali می‌گه: ۱۸ خرداد, ۱۳۹۱ در ۲:۳۵ ق.ظ

سلام به تمام محبان اهل بیت
اونایی که میگن به جای قمه زنی برین نمازتونو بخونین و خودتونو درست کنید و معنی قران بخونین و……..
مگه قمه زنها نماز نمیخونن؟مگه قمه زنها معنی قران نمیخونن؟مگه………؟
تو نشون دادن عشق هرکسی یه جور عمل میکنه.یه سری هم دوست دارن قمه بزنن
چون شماها قمه نمیزنید دلیل نمیشه که اشتباه باشه.
پس خواهشآ توهین نکنید.
{التماس دعا دارم،مخصوصآ از قمه زنها}

۱۰۴ سجاد می‌گه: ۱۱ تیر, ۱۳۹۱ در ۱۲:۳۷ ق.ظ

سلام .من حسین دیوانسی دیوانیه یوخدور قلم .باش منیم خنجر منیم ایا نواربیگانیه